Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż:
Firma NTNS Sp. z.o.o przy ul. Miśnieńska 29 przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku zawarcia umowy dodatkowo: adres zamieszkania, nr dowodu, PESEL, zdjęcie, płeć, adres korespondencyjny, w przypadku zakupu dodatkowych usług (informacja o przebytych kontuzjach i przeciwwskazaniach do w/w usług). Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami lub zawarciem umowy (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa, udział w eventach, warsztatach, zapisami do newslettera, karty stałego klienta, rejestracji poprzez formularz kontaktowy, korespondencja poprzez social media, bezpośrednie rozmowy, polecenia znajomych, landing page,) związanymi z Państwa zainteresowaniem ofertą naszej firmy.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma NTNS Sp. z.o.o przy ul. Miśnieńska 29, 64-100 Leszno.
NIP 697 233 76 41. REGON: 367785407.

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę NTNS Sp.z.o.o wyłącznie w celu marketingu usług
i produktów własnych lub w związku ze świadczeniem usług przez Firmę NTNS Sp.z.o.o

2. Przetwarzanie przez Firmę NTNS Sp.z.o.o danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z usług
i produktów w/w firmy m.in. są:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Państwa są stroną (np. wykonania umowy uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

3. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom – za wyjątkiem sytuacji, w których Firmę NTNS Sp.z.o.o korzysta z pomocy innych podmiotów do realizacji swojej działalności m.in. dostawcy usług hostingowych, operatorów systemów informatycznych, operatorów SMS i e-mail marketingu, kancelarie prawne, biura księgowe, firmy windykacyjne, firmy kurierskie, agencje reklamowe i marketingowe, firmy IT, firmy świadczące na naszą rzecz usługi sportowe, instytucje bankowe, lub których konieczność udostępnienia wynika z przesłanek prawnych.

4. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

6. Zgromadzone na naszych stronach pliki cookies są przetwarzane w celu prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się informacjami z Państwa znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Państwu informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych.

7. Państwa dane są przez Firmę NTNS Sp.z.o.o jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
– wydania duplikatu Karty Klubu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wykonania umowy uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym (podstawa: art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
– reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– zawarcia umowy o korzystanie z usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– kontaktowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
– informacyjnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

8. Firmę NTNS Sp.z.o.o prowadzi monitoring wizyjny na obszarze kortów, recepcji, wejścia do klubu z wyłączeniem szatni, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń socjalnych wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie podmiotu zgodnie z art. 6 ust.1 lit.F w/w rozporządzenia. Uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firma Korty Leszno S.C. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 8, np. do zakończenia świadczenia na Państwa rzecz usługi newslettera, umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym, zakończenia postępowania reklamacyjnego, zawarcia umowy o wykonywanie usług, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.

10. W zakresie korzystania z programu lojalnościowego są to w szczególności dane, które podają Państwo wypełniając formularz zgłoszeniowy w Placówce Firmę NTNS Sp.z.o.o lub wypełniany online oraz zapisując się na newsletter. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Państwa dane, które przetwarzamy zostały od Państwa pozyskane podczas jednej bądź kilku
z poniższych czynności:

– wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera;
– wypełnienia przez formularza zgłoszeniowego w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym;
– dokonywania transakcji z użyciem karty klienta
– zawarcia umowy o korzystanie z usług
– wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny

11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 8. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

12. Firmę NTNS Sp.z.o.o jako Administrator co do zasady nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych klientów ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Za wyjątkiem danych dotyczących informacji o przebytych kontuzjach i przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonania przez naszą firmę usług wg zawartej umowy, co do których przetwarzania udzielone są przez Państwo zgody, wyrażone dobrowolnie i oddzielnie na osobnych formularzu i tylko w wypadku chęci skorzystania z dodatkowych usług typu trening personalny, masaż, rehabilitacja.

13. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Firmę NTNS Sp.z.o.o, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres tenis@sporting.com.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

14. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę NTNS Sp.z.o.o do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Informujemy również, że Firmę NTNS Sp.z.o.o dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami tj.:

– ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
– marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
– analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
– statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
– archiwalnym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).